Koszyk jest pusty

Licencja sellsmart

§1

 1. Licencja – niniejszy dokument określający zasady użytkowania Systemu i dający prawo do użytkowania Systemu.
 2. Licencjodawca – Paweł Lorenc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LABSQL z siedzibą 
  w Lublinie, pod adresem 20-724 Lublin, ul. Szczecińska 14.
 3. Licencjobiorca – osoba, która zaakceptowała treść niniejszej Licencji i kupiła Licencję na System.
 4. System Sklepu Internetowego "SellSmart" – program (skrypty języka programowania) napisany w języku programowania, szablony nie posiadające własności grafiki.
 5. System Strony CMS "SmartCMS" – program (skrypty języka programowania) napisany w języku programowania, szablony nie posiadające własności grafiki.
 6. Strona internetowa – System umieszczony na serwerze internetowym, oznaczony adresem internetowym, dostępny poprzez sieć Internet.
 7. Biblioteki – kody źródłowe, skrypty, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach Systemu.
 8. Aktualizacje – oznacza kolejne wersje Systemu i uaktualnienia funkcjonalności Systemu, które Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcom po dokonaniu opłaty określonej w cenniku Licencjodawcy.

§2

 1. Licencja upoważnia do legalnego wykorzystania dokładnie jednej sztuki Systemu.
 2. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony.
 3. System może zostać umieszczony na Stronie internetowej tylko i wyłącznie po opłaceniu należnej kwoty za Licencję oraz po akceptacji niniejszej Licencji, zaś koszt Licencji określony jest cennikiem na stronie internetowej http://www.labsql.pl/ lub http://www.sellsmart.pl/ lub w ramach odrębnej umowy.
 4. Licencjodawca jest twórcą Systemu i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z zastrzeżeniem §2 punkt 5).
 5. Prawa autorskie do Systemu obejmują kod Systemu, zastosowane rozwiązania technologiczne, układ i dobranie elementów na stronie, kompozycję stron, wszystkie opisy Systemu, strukturę katalogów oraz wszystkie struktury danych, z wyłączeniem Bibliotek i z wyłączeniem ewentualnego projektu graficznego dostarczonego lub zrealizowanego dla Licencjobiorcy.
 6. Wszelkie kopiowanie rozwiązań oraz elementów zastosowanych w Systemie jest zabronione.
 7. Przy użyciu jednej zakupionej Licencji, Licencjobiorca może prowadzić tylko i wyłącznie jedną Stronę internetową.
 8. Licencja daje możliwość sporządzania dowolnej ilości kopii Systemu dla celów archiwalnych na dowolnym nośniku danych, z zastrzeżeniem postanowienia §2 punkt 6).

§3

 1. Licencjodawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Systemu na okres 24 miesięcy od daty zakupu lub odbioru.
 2. W ramach Gwarancji Licencjodawca zobowiązuje się do bezpłatnego naprawienia błędów w Systemu wynikających z jego zaniechania; nie będą naprawiane błędy wynikającego z nieprawidłowej konfiguracji serwera, na którym jest zainstalowany System.
 3. Licencjodawca postara się o usunięcie błędów w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych roboczych od daty zgłoszenia napotkanego błędu.
 4. W przypadku otrzymania wadliwego Systemu, Licencjodawca zobowiązuje się do wymiany na działający, po uprzednim odesłaniu uszkodzonego nośnika do Licencjodawcy.
 5. Podstawą uznania gwarancji jest korzystanie z Systemu zgodnie z niniejszą Licencją.
 6. Licencja nie obejmuje praw do Aktualizacji Systemu. Licencjodawca nie jest zobowiązany do opracowywania aktualizacji Systemu.
 7. Po otrzymaniu Aktualizacji, Licencjobiorca nie może korzystać ze starszej wersji Systemu, do której przysługiwały mu dotąd prawa, ani też przenosić praw do starszej wersji Systemu na inne osoby.

§4

 1. Kod Systemu nie jest publicznie jawny. Licencjobiorca nie może udostępniać kodu Systemu osobom trzecim. Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych na skutek udostępnienia przez Licencjobiorcę kodu Systemu osobom trzecim.
 2. Licencjobiorca nie może upubliczniać kodu Systemu w całości lub fragmentach w żadnej formie.
 3. Jeśli Licencjobiorca zleca modyfikacje w kodzie Systemu osobom trzecim, to zobowiązany jest do poinformowania ich o zakazie upubliczniania kodu Systemu.
 4. W razie zmodyfikowania kodu Systemu przez Licencjobiorcę, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu, a Licencjobiorca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

§5

 1. Licencjobiorca może przenieść prawa wynikające z Licencji na inną osobę. Traci wtedy prawo do korzystania z Systemu na swojej Stronie internetowej i zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Systemu.
 2. W każdym wypadku Licencjobiorca zobowiązany jest poinformować Licencjodawcę o przeniesieniu Licencji.
 3. Licencjobiorca nie może chwilowo przenosić praw wynikających z Licencji.

§6

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z Systemu, także za jego nieprawidłowe działanie. Licencjodawca nie gwarantuje, że System w pełni spełni wymagania Licencjobiorcy oraz że System będzie działał bez przeszkód i na każdym serwerze.
 2. Brak możliwości działania Systemu na serwerze Licencjobiorcy nie uprawnia Licencjobiorcy do roszczenia zwrotu należności za zapłacony System.

§7

 1. Licencjodawca ma prawo odebrać Licencję Licencjobiorcy w przypadku złamania niniejszej Licencji, w szczególności gdy Licencjobiorca działa na niekorzyść lub szkodę innych Licencjobiorców lub gdy rozpowszechnia kod źródłowy Systemu.
 2. W przypadku odebrania praw do korzystania z Systemu, Licencjobiorca zobowiązany jest do trwałego wykasowania wszelkich elementów Systemu.
 3. W przypadku odebrania Licencji, Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych z zakupem Systemu.
 4. Licencjodawca ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z nadużyć byłego Licencjobiorcy.

§8

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Licencji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Licencji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej Licencji, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
 4. Umowa nie wymaga podpisów stron wiążących. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią Systemu. Zamówienie i użytkowanie Systemu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszej Licencji w całości.